Krajae v skrinke

®iadny krájaè nebude u¾itoèný, ak nie je vybavený úèinnými no¾mi. Aby bolo mo¾né vykonáva», je rezanie, a bez no¾ov - ani pohyb! Musíte pamäta» na ich správne ostrenie, a veµa ïal¹ích ostrie po ruke.

Nájdete tu mnoho nových obchodov, ktoré ponúkajú komponenty, náhradné diely a no¾e pre krájaèe rôznych modelov a jednotlivých zariadení. Predtým, ako sa rozhodneme kúpi» no¾e, stojí za to sa pozrie» na niekoµko miest, prièom osobitnú pozornos» venujeme hodnote, úrovni výkonu a materiálu, z ktorého boli èepele vyrobené. Obvykle sú vyrobené z obyèajnej nehrdzavejúcej ocele, ale stále sa lí¹ia. Mô¾ete tie¾ nájs» chróm, chróm-nikel èepele, rovnako ako teflon tipy, ktoré sú odolnej¹ie, zdrav¹ie tie¾ veµa urèitých oderu. Najdôle¾itej¹ie je, ¾e no¾e by mali ma» osvedèené certifikáty, ktoré by im umo¾òovali by» v spojení s potravinami.

Ïal¹ia vec je nastavi» vhodné no¾e na vá¹ model krájaèa. V¹etky zariadenia majú svoje rozmery, tak¾e då¾ka alebo priemer no¾ov a povaha upevòovacích prvkov sú odli¹né. Mnoho obchodov ponúka lacnej¹ie alternatívy k pôvodným èepieµkam, stojí za to vedie» výrobcu a názov modelu, aby si predávajúci mohol vybra» správne no¾e pre nás.

A èo keï sa èepeµ otupí? Svoju silu mô¾ete roz¹íri» umiestnením do ¹peciálnych rúk. No¾e mô¾ete da» týmto spôsobom aj niekoµkokrát, potom musíte kúpi» nové.Pri pou¾ití v domácnosti sa èasto neuskutoèòuje kvôli miernemu opotrebeniu èepelí. V gastronomických oblastiach, podnikoch a stravovacích zariadeniach by sa v¹ak výmena alebo ostrenie no¾ov malo vykonáva» pravidelne.

Zaujímavou mo¾nos»ou je kúpi» èepele pre bli¾¹ie jedlo v plnom èísle. Mnohé spoloènosti potom ponúkajú zµavy a zµavy na ostrenie. Je to sen pre mana¾érov a majiteµov obchodov. To vám umo¾ní ulo¾i» a zároveò získa» èas. Namiesto toho, aby ste nakupovali no¾e kdekoµvek, a potom hµadáte miesta, ktoré ponúkajú ostrenie, stojí za to pou¾i» jednu spoloènos».

Výber no¾ov bude pravdepodobne »a¾ký na zaèiatku, koniec koncov, mnoho spoloèností chváli na¹e výrobky. Ale po dlh¹om pou¾ívaní krájaèiek, existujú v takom rozsahu, aby sme posúdili, èi bol nákup pre nás dobrý alebo nie. Skôr alebo neskôr pôjdeme do obµúbeného obchodu a kontrola bude za nami.