Krajae kraj ie recenzie

Zariadenie bizerba gsp-v nie je nièím novým ako ruèný gravitaèný krájaè, ktorý je vybavený súèasnou funkènos»ou. Ako jediný názov oznaèuje dedièné, existuje hlavne na rezanie studených mäsa a syrov. Je vybavená jednodielnou dorazovou doskou.

Táto doska je spolu odvodòovací kanál a zvý¹ená hrana stola. V dôsledku toho nie sú v pracovnom priestore v súlade so zásadami ochrany zdravia a bezpeènosti udr¾iavané ¾iadne tekutiny, ktoré unikajú do pultu a èistota a èistota. Brúska sa pravdepodobne umýva v umývaèke riadu bez akýchkoµvek problémov. Tento krájaè vám umo¾òuje reza» nielen u¾ spomínané syry a mäso, ale aj mäso v mnohých porciách. Vyvý¹ené nohy dávajú mo¾nos» µahko vyèisti» oblasti, ktoré sa objavujú pod krájaèom. Presné rezanie je zabezpeèené pomocou vhodného gombíka na nastavenie hrúbky. Uplatòuje ponuku rezných kusov veµkosti 0 a¾ 3 milimetre. Priemer no¾a je 330 milimetrov. Potrebné napájanie je 230 V. Po¾adovaná håbka stola je 70 cm od steny.Krájaè bizerba gsp-v sa obzvlá¹» µahko pou¾íva a chráni aj pri èistení. Diskutovaný typ krájaèa sa úspe¹ne vyu¾ije v krátkodobých a stredných obchodných podnikoch, obchodoch s potravinami a mäsom av gastronómii. Je tu oveµa ni¾¹í dopyt po elektrickej energii ako ostatné krájaèe, ktoré sú otvorené na námestí. V pohotovostnom systéme nespotrebúva energiu a puzdro je vyrobené z eloxovaného hliníka.Krájaè je moderné zariadenie. Má hladký povrch bez koncov, bez rohov. Je prakticky neznièiteµná. Komponenty krájaèa sú veµmi populárne v demontá¾i. Samotný krájaè sa vyznaèuje vysokou bezpeènos»ou a komfortom práce.