Kovoobrabanie v gorzow wielkopolski

Obrábanie ide do prvej poboèky v energetickom priemysle, najmä strojov. S ním priná¹a mnoho oblastí organizácie a nástrojov.

Obrábanie poèíta s brúsnym materiálom (procesy ako brúsenie a èipmi, pri ktorých sa po¾aduje valcovanie alebo mletie. V prípade obrábania sa teraz robia veµmi pokroèilé stroje, ako sú CNC sústruhy a frézky. Existujú teda numericky riadené stroje, t.j. tie, kde je celý proces obrábania daný vhodným programovaním stroja. Vïaka tomu je navádzanie alebo CNC frézovanie veµmi jednoduché. Okrem toho je èasto mo¾né obrobi», dokonca aj veµmi pokroèilé tvary.

Stroje s CNC musia by» vybavené vyspelými elektronickými riadiacimi systémami a príslu¹ným softvérom. Tento softvér èasto pomáha súhlasi» s programami CAD, èo uµahèuje výrobu prvkov podµa predtým pripravených projektov v ¹truktúre poèítaèových technických výkresov.

CNC obrábacie stroje chcú existova» nielen s jednoduchými systémami riadenia, ale aj s vysoko kvalitnými reznými nástrojmi. Existujú potom rôzne metódy sústru¾enia nástrojov, fréz alebo vymeniteµných vlo¾iek. Predstavujú odhad nielen na presnosti obrábania. Vhodná tvrdos» takýchto momentov umo¾òuje zachovanie aj veµmi odolných materiálov. Súèasne budú zdravé a odolné abrazívne nástroje vykazova» väè¹iu silu aj po »a¾kom pou¾ití. Be¾ne pou¾ívaným výrobkom pre rezné nástroje sú spekané karbidy, ktoré sa vyznaèujú veµmi »a¾kou tvrdos»ou.

Technologicky vyspelý stroj musí by» prevádzkovaný samostatne, aby bolo dôle¾ité vyu¾i» jeho potenciál v ¹irokom sortimente a kúpi» vynikajúce triedy obrábacích výrobkov. Preto kvalifikovaný personál cnc operátorov a obrábacích technikov, ktorí budú môc» profesionálne vykonáva» sústru¾enie alebo cnc frézovanie a vhodným spôsobom plánova» a pripravova» na výrobu stroja.