Kolenia v oblasti bezpeenosti a ochrany zdravia pri praci

Dr Extenda

Ste vlastníkom malého mena a potrebujete ¹kolenie na¹ich hostí? Myslíte si, ¾e ich vedomosti a umenie zvý¹ia efektívnos» va¹ej spolupráce a pomô¾u vám získa» ïal¹í zisk? Ak áno, mali by ste sa viac pozrie» na ponuky spoloèností organizujúcich rôzne kurzy a vývoj.

Ak len sedíte u poèítaèa a pozrite sa na zoznam ïal¹ích tréningových ponúk, budete úplne prekvapení. Predstavuje ich veµa, veµa! Ako si mô¾ete vybra» toµko návrhov z hú¹tiny? Stojí to za to, aby ste v spoloènosti hneï zakúpili tréningový balík alebo je lep¹ie vyskú¹a» si niekoµko rôznych? A na èo sa zamera» pri výbere dodávateµa?

Mô¾ete po¾iada» o spätnú väzbu od µudí, ktorí vedia, ¾e v súèasnosti ponúkajú tréningové spoloènosti. Ïal¹ím krokom je hµada» odporúèania na internete - je urèite veµa stránok, na ktorých príjemcovia zdieµajú svoje pocity po kurzoch, ktoré urobili. Existuje niekoµko ïal¹ích podrobností, ktoré sú rozhodujúce: pozrie» sa na webovú stránku spoloènosti a jej poèiatoènú ponuku a potom sa stretnú» s dodávateµom a konfrontova» to, èo je napísané na karte, s tým, èo napí¹e a navrhne nám na priamom stretnutí.

Dôle¾ité je, kto bude vykonáva» ¹kolenie zverené spoloènosti. Alebo existuje tréner, ktorý má ¹túdium v odbore, z ktorého bude kurz smerova», alebo mo¾no niekoµko úspe¹ných ¹tudentov, ktorí práve otvorili svoje vzdelanie v konkrétnom bode pre potreby kurzu? Alebo tréningová spoloènos» sa postará o na¹e pripomienky týkajúce sa akcie a problémov kurzu, alebo tie¾ tvrdo udr¾iava svoj vlastný scenár a nevy¾aduje, aby bol predávaný. Ïal¹ím veµkým miestom na vyjednávanie dôvodov je cena.

Ka¾dý mana¾ér si ¾elá, aby sa náklady a vzdelanie zakúpené z jeho rozpoètu odrazilo vo výsledkoch. Vy, ako niektorí z nich, máte zodpovednos» ma» to!