Kielce psychoterapia

V poslednom bode sa pokúsime odpoveda» na otázku: Èo znamená psychoterapia?

Urèite ka¾dý z nás vie, ¾e psychoterapia je systém lieèby, ktorého cieµom je pomôc» v du¹evnom alebo fyzickom utrpení. Psychoterapia je mimoriadne zlo¾itý proces, ktorého cvièením je zmeni» spôsob myslenia a správania pacienta, ktorý je povinný by» pacientom. Psychológ má dostatok vedomostí, ktoré mu v 100% poskytnú vedomosti o probléme, s ktorým sa pacient potýka, a po porozumení pacienta bude schopný pou¾i» správnu lieèebnú techniku.

Psychoterapia je veµmi delikátny proces. Aby sa pacient mohol vyrovna» s jeho problémom, musí sa nielen re¹pektova», ale musí vidie» aj svoje malé strany, hnev, strach alebo nechu» iných µudí. Psychoterapia nie je len rozhovor s lekárom, ktorý sa ocitá na chrbte pacienta a hovorí, ¾e to bude celkom preká¾kou. Psychoterapia je krásny vz»ah, v ktorom psychoterapeut dostáva lep¹ie pochopenie svojich predmetov a zdrojov ich utrpenia.

EcoSlim

Èasto poèujeme od na¹ich µudí, ¾e v nich psychoterapia vyvoláva strach. Takýto èas myslenia je spôsobený skutoènos»ou, ¾e dne¹ní zamestnanci majú stále málo informácií o psychoterapii. A tak je známe, ¾e ak nevieme nieèo, vytvára v nás rovnaký strach.

Ako dlho trvá psychoterapia? V psychoterapii neexistujú ¾iadne rigidne stanovené postupy, ktoré urèujú, ako dlho ¾ije psychoterapia. Ka¾dý pacient, ktorý sa uká¾e lekárovi, má iný problém, a to, èo sa v òom deje, si vy¾aduje osobitný prístup. A dokonca aj pri psychoterapeutovi na prvom stretnutí je veµmi »a¾ké urèi», koµko lieèby mô¾e trva», aj keï to mô¾e by» aproximované poètom problémov, s ktorými sa pacient pova¾uje za psychoterapeuta.Tak¾e je bezpeèné poveda», ¾e psychoterapia poèíta s zmenou v spôsobe myslenia osoby, ktorá patrí k terapii, keï jej tie¾ pomáha v jeho du¹evnom vzhµade.