It system tatnych lesov

Mnohé z na¹ich spoloèností sa ¹pecializujú na predaj a montá¾ informaèných systémov na riadenie stravovacích a hotelových a re¹tauraèných bodov. Vo vz»ahu k povahe vá¹ho podnikania existujú rie¹enia pre mladý byt, ako aj pre väè¹í re»az re¹taurácií. Rie¹enia budú navzájom zdieµa» vo vz»ahoch, èi budeme pracova» s & nbsp; kaviareò, pizzeria, hotelová re¹taurácia a mo¾no aj rýchly servisný dom. Organizácie pre gastronómiu sú e¹te populárnej¹ie. Menej a menej èasto mô¾eme získa» gastronomickú polo¾ku, ktorá nemá ¾iadny softvér na podporu predaja.

Jedným z najmodernej¹ích aplikácií pre prevádzku stravovacích zariadení je metóda POS. Vo veµkých poµských mestách existuje sie» oprávnených zástupcov. Okrem toho ponúkajú servisné miesto a podporu pre miestne jednotky a tie, ktoré sú súèas»ou individuálnej ¹truktúry alebo fran¹ízy, sú mnohými gastronomickými faktormi v celom na¹om.

Tu je príklad modelu IT infra¹truktúry pre stravovaciu spoloènos»:

Je skutoène navrhnutý tak, aby komponenty umo¾òovali u¾ívateµovi maximálne výhody. Ich integrácia a kariéra v identických databázach zvy¹ujú efektivitu, zlep¹ujú kvalitu slu¾ieb zákazníkom, µah¹ie reportovanie a poèítanie jednotiek, bez ohµadu na to, èi existuje jedineèná re¹taurácia alebo re»az re¹taurácií.

V poslednej chvíli zámerne neposkytujeme spoloènosti, na ktorých programoch zakladáme návrh adresovaný jednému príjemcovi. Predpokladajme, ¾e rie¹enie je podporované integrovaným systémom, ktorý umo¾ní obsluhe èa¹níka a baru èa¹níka, ako aj riadenia v¹etkých skladov. V závislosti od práce mô¾e program pracova» s dotykovým terminálom a stále s èítaèkou magnetických kariet, pouká¾kou èa¹níka, ¹upinami, voucherom a faktúrami, fi¹kálnou tlaèiaròou, zásuvkou, nápojovým automatom atï. V¹etko funguje pod operaèným systémom MS Windows, v lokálnej výstavbe na samostatnom mieste, s pou¾itím ¹tandardného PC vybavenia.