Internet explorer internet explorer

Medicína je zruènos», ktorá sa vyvinula ¹iroko po celom svete. Preto sa èasto stretávajú s lekárskymi prekladmi do odborných prekladateµských agentúr. Ako naznaèuje jediný názov, lieèia my¹lienky spojené s lieèivom. A ¾e tieto veci sú také odli¹né, aj lekárske preklady sú extrémne rozvetvenou prekladateµskou kategóriou.

Èo hovoria preklady?Mnohí z nich lieèia karty pacientov lieèené v cudzej krajine. Potom sa prelo¾ia v¹etky diagnózy, testy vykonané spolu s výsledkami alebo podpora pre pacienta, ktorý pomáha pokraèova» v súkromnej krajine pod kontrolou pôvodných lekárov. Druhou skupinou zdravotníckych dokumentov, èasto prekladaných, sú dokumenty rôznych typov vedeckého výskumu. Medicína, ako my¹lienka, nemô¾e zapoji» do výsledkov výskumu priateµov stranou, ktorá ich predpokladá. V¹etky výskumy sa vykonávajú za úèelom lep¹ieho lieèenia ïal¹ieho ochorenia a defektu na celom svete, tj zabráneniu. Výsledky výskumu musia by» prezentované tak, aby ich mohol prija» celý svet. A aby sa to stalo, je u¾itoèné ich prelo¾i» profesionálne. Tieto texty sú doplnené textami pre lekárske konferencie. Nemô¾ete si v¹ak vzia» simultánneho tlmoèníka. A aj keï je to mo¾né, úèastníci konferencie chceli ma» kontakt s celým obsahom reèi.

A kto ich spôsobuje? Keï¾e nie je »a¾ké uhádnu», preklady tohto ¹tandardu by sa mali sta» nielen dobrými lingvistami, ale aj viacerými µuïmi s osvedèenými lekárskymi poznatkami. Preto lekári nemusia ¾i», preto¾e potom mô¾u by» ¾eny pracujúce ako dôkaz o povolaní sestry alebo záchranára. Je dôle¾ité, aby tieto vedomia úplne poznali lekársku slovnú zásobu a mohli vykona» preklad, prièom si zachovajú svoju celkovú podstatnú hodnotu. Je tie¾ veµmi dôle¾ité, aby sa v úspechoch textov z konkrétneho zamestnania ¹pecializovaný lekár v danom odvetví, aj keï vykonal opravu, alebo ¹pecialista. Rozhodujúca je tu vernos» prekladu.