Hodnotenie rizika vybuchu pre eerpacie stanice

Smernica 94/9 / ES (ATEX je normatívny list, ktorý sa vz»ahuje na zariadenia a metódy ochrany. Príslu¹né zariadenia sú v centrálnom meradle na pou¾itie v blízkosti oblastí s nebezpeèenstvom metánu alebo uhoµného prachu. Súèasná smernica existuje v Európskom parlamente av Narade 23. marca 1994.

Bliss HairBliss Hair Veľká regeneračná maska, ktorá sa stará o vaše vlasy

A v poµskom právnom systéme bol zalo¾ený na základe nariadenia ministra hospodárstva z 22.12.2005. OJ È. 263, polo¾ka 2203 Hlavným zámerom týchto informácií je predov¹etkým aproximácia právnych predpisov èlenských ¹tátov, ktoré sú zamerané na spotrebièe a ochranné ¹týly na spotrebu v oblastiach ohrozených výbuchom metánu alebo uhoµného prachu. Smernica sa v¹ak vz»ahuje na zariadenia, ako aj na systémy na ochranu údajov na pou¾itie v potenciálne výbu¹ných vzdialenostiach. Zároveò treba poznamena», ¾e predmetná smernica sa vz»ahuje na bezpeènostné, kontrolné a regulaèné zariadenia. Tieto zariadenia sa pou¾ívajú mimo diskutovaných zón, ale ovplyvòujú urèité zariadenia a spôsoby ochrany dát pre zisk v oblastiach s nebezpeèenstvom výbuchu.Existujú výnimky zo smernice ATEX. Táto smernica nezahàòa okrem iného zdravotnícke pomôcky pou¾ívané v lekárskom prostredí. Neprevádza sa do zariadení urèených na domáce pou¾itie, osobných ochranných prostriedkov, lodí, dopravných prostriedkov.Tento právny akt Európskej únie má osobitné po¾iadavky, ktoré sa vracajú k jednému z týchto noriem. Okrem toho klasifikuje potenciálne výbu¹né guµôèky, ktoré sú uvedené v prílohe è. I k pokynom 1999/92 / EC ATEX137 zo dòa 16.12.1999 "O malých po¾iadavkách zvy¹ujúcich bezpeènos» a zdravie pracovníkov potenciálne vystavených úlohe v oblastiach s výbu¹ným obsahom".Zariadenia a ochranné systémy mô¾u by» úèelom iných smerníc, ktoré sa týkajú odli¹ného vzhµadu a ktoré na òom stále umo¾òujú umiestnenie oznaèenia CE. Toto oznaèenie by malo by» otvorené, jasné a trvanlivé.Súèasná smernica bude nahradená novými informáciami ATEX 2014/34 / EÚ. Stane sa posledným dòom 20. apríla 2016.