Hodnotenie pracovneho rizika v 3 krokoch

Potreba vypracova» dokument týkajúci sa posúdenia rizika výbuchu a ochrany proti výbuchu platí pre jednotky, v ktorých kniha s horµavými látkami mô¾e vies» k výbuchu nebezpeèných výbu¹ných zmesí a na pracovisku mô¾e spôsobi» nebezpeèenstvo výbuchu. Mnoho medzinárodných spoloèností ponúka komplexnú pomoc pri príprave podpory ochrany proti výbuchu, t. J. Ochrany pred výbuchom v priemyselných odvetviach.

Pou¾itím vecí alebo skladovaním látok, ktoré mô¾u pôsobi» vo výbu¹nom prostredí so vzduchom, ako sú plyny, kvapaliny a tuhé látky s vysokým stupòom jemnosti - prachom, musí èlovek pripravi» vyhodnotenie rizika výbuchu, èo naznaèuje miesta s rizikom výbuchu. Mal by tie¾ uvies» v paláciách a vonkaj¹ích priestoroch vhodné zóny s nebezpeèenstvom výbuchu s predpokladom grafickej klasifikaènej dokumentácie a oznaèi» faktory, ktoré mô¾u v nich zapríèini» zapálenie.

cieµ:Vykonajte hodnotenie a vytvorte bezpeènostný dokument pre pracovisko pred explóziou. Úèelom vytvorenia materiálu je splnenie zákonných po¾iadaviek a zní¾enie rizika spojeného s mo¾nos»ou výbu¹nej atmosféry v oblasti práce.

Spôsob implementácie slu¾by:Pracoviská, na ktorých výbu¹ná atmosféra mô¾e splni», budú klasifikované oddelenie pre prostredie s nebezpeèenstvom výbuchu.

Ochrana pred výbuchom a ochrana pred výbuchom:Druhou etapou bude kontrola zdrojov vznietenia spolu s nasledujúcim zoznamom: teplé povrchy, plamene, spaµovanie èastíc a plynov, iskry sú mechanické, elektrické stroje, bludných prúdov a katodická ochrana proti korózii, statická elektrina, exotermické reakcie, mo¾nos» blesku, elektromagnetické vlny na rádiovej frekvencii, ultrazvuk, ionizujúce ¾iarenie, kompresný adiabatické a ïal¹ie rázové vlny, vrátane spontánneho vzplanutia prachu. V prípade stanovenia prítomnosti výbu¹nej atmosféry, bude kontrolova», èi sú nástroje a bezpeènostné systémy pre osoby pracovný priestor, v ktorých sa mô¾e vyskytnú» výbu¹né prostredie, sú zladené s triedami prospe¹né pre zóny s nebezpeèenstvom výbuchu.