Hasenie po iaru pre deti

Revitalum Mind PlusRevitalum Mind Plus Efektívne riešenie problémov s koncentráciou a pamäťou

Pri pokusoch o uhasenie po¾iarov sa mnohí µudia reflexívne dostanú k vode. Tam je potom aj najobvyklej¹í a veµmi populárny hasiaci prostriedok. Av¹ak, hasièi, hasièi, nie v¾dy rozhodujú o tom. Výber hasiacej látky závisí od horµavého materiálu.

Pena proti po¾iaruPena hasiaci kontrolné jamky, okrem iného, pri po¾iaroch horµavých kvapalín, ako je napríklad benzín alebo alkohol. Pena sa nesmie pou¾i» na hasenie horµavých alkalických kovov alebo elektrických in¹talácií a v¹etko, èo pracuje s vodou. Naopak, hasiace prá¹ky majú najvy¹¹iu aplikáciu.Vo vz»ahu k ich zlo¾eniu mô¾u by» pou¾ité na uhasenie takmer v¹etkých zápalných materiálov. Hasiace plyny, z ktorých najpopulárnej¹í je oxid uhlièitý, sú u¾itoèné pri hasení uhoµných po¾iarov, koksu a síry, ako aj kovov ako je draslík, sodík, vápnik, ¾elezo a zinok. Voda na druhej strane dokonale spåòa jednoduché povolanie v kontakte s dôle¾itými pevnými organickými organickými látkami, ktoré sa pou¾ívajú ako dôkaz dreva, papiera, uhlia a slamy.

Parné hasenie - para ako hasiaci materiálPodobné spracovanie ako voda má paru ako hasiacu látku. Mô¾e by» o¹etrený v prípadoch spálenia týchto výrobkov. Hlavným rozdielom medzi parou a vodou je, ¾e voda mô¾e by» pou¾itá na urèitom mieste a para len v uzavretých priestoroch s objemom nepresahujúcim 500 metrov ¹tvorcových. V priestrannej¹ích apartmánoch je parný chod neúèinný. Na hasenie po¾iarov je potrebné nielen pozna» hasiace prostriedky adekvátne pre iné látky, ale aj pravidlá ich odporúèania a prezentácie v oblasti po¾iaru.