Gynekologia wroc aw borowska

Gynekológia pokraèuje po celú dobu. Na otázku µudského tela je èoraz modernej¹í prostriedok. Stále menej invazívne a e¹te presnej¹ie. Veµkým problémom medzi ¾enami s pohlavným stykom je rakovina krèka maternice, ktorá je samozrejme v ranom ¹tádiu detekcie úplne vylieèiteµná.

Koniec koncov, v prípade, ¾e si v¹imnete ru¹ivých symptómov, ktoré mô¾u vyplynú» z takejto choroby, musíte okam¾ite prihlási» odborníka na kolposkop, aby ste ochorenie vylúèili. V dôsledku nedostatku záva¾nosti symptómov mô¾e dôjs» k rie¹eniu maternice.

big-br.eu ProBreast PlusBig Bust - Pozrite sa, aké µahké je získa» veµké a krásne prsia!

Toto vy¹etrenie sa vykonáva pomocou kolposkopu. Nie je niè iného ako mikroskop so spekulom. Speculum do po¹vy je napísaný dôle¾ité, aby sa zistilo, aké reakcie sa vyskytuje v po¹ve. Tento mikroskop dosiahol posledný získa» trojrozmerný efekt a zároveò robí opis je zväè¹ený a¾ desa»krát, tak¾e gynekológ bude schopný riadne skúma» steny po¹vy a krèka maternice, aby starostlivo posúdila, èi existujú nejaké zmeny tam. Mal èlovek, ¾e by sa mal pripravi» na hµadanie. Gynekolog bude pravdepodobne pouèi» pacienta o tom, ako sa chráni» pred testom. V prvom rade ide odstúpi» zo sexuálneho kontaktu èi skúsenosti s gynekologickým tý¾deò pred uskutoènením ¹túdie.

®ena, ktorá robí kolposkop, zvyèajne ¾ije na ïal¹ej gynekologickej stolici. Tento test je zvyèajne niekoµko minút a¾ niekoµko minút. Ak sú tieto úèinky znepokojujúce, potom gynekológ mô¾e nariadi» odstránenie èasti maternice, potom budete musie» po urèitú dobu klesa» z akejkoµvek fyzickej aktivity, preto¾e pocítite silné nepríjemné nepríjemné pocity. Ergonomické parametre sú dôle¾ité z tohto zariadenia a existuje pracovný nástroj.