Gastronomicka re tauracia

Stravovacie programy poèítajú s riadením rôznych gastronomických zariadení, ako sú napríklad kaviarne, re¹taurácie, pizzérie, krèmy, hotely, hotelové re¹taurácie a bary.V ideálnom prípade je vhodný na obsluhu malých priestorov, ako aj veµkých celo¹tátnych predajných sietí. Súèasné zariadenia sú veµmi be¾né, zdobené v moduloch, ktoré sú prispôsobené na výrobu veµkého poètu zákazníckych slu¾ieb.

Diet Duet

Gastronomické programy výrazne zlep¹ujú riadenie a prevádzku na v¹etkých mana¾érskych a servisných pozíciách. Celkovo kontrolujú postavenie priestoru nad ka¾dým miestom a èasom. Vïaka týmto projektom je pohodlie hos»ovskej slu¾by rozhodne zhroma¾dené a to, èo je vnútri, je v na¹om dome. Moduly, ktoré sa uva¾ujú v softvéri, výrazne zlep¹ujú efektívnos» práce pracovníkov kuchyne a servisu vïaka nedávnemu èasu objednávok je oveµa men¹ia ako v priestoroch, ktoré nepou¾ívajú stravovacie systémy. Analýza preferencií a preferencií na¹ich hostí výrazne zlep¹í a uµahèí plánovanie zaujímavého menu.Stravovacie programy vhodne spolupracujú so vzdialenými informaènými systémami a zlep¹ujú fungovanie ka¾dého servisného prvku. Nepotrebujú in¹talova» ¹peciálny softvér alebo majetok veµkej hodnoty poèítaèového vybavenia. Ich tú¾by sú prakticky zanedbateµné, a to vïaka tomu, ¾e ich èinnos» je dosiahnuteµná vo v¹etkom, dokonca aj v mierne bohatých priestoroch. Samozrejme, ¾e pou¾itie ¹peciálnych zariadení, ako sú sie»ové monitory, oi kuchennych- zobrazovacím poradí, v dlhodobom rozsahu minimalizova» prevádzkové èas a èakanie na objednané jedlo. To vysvetµuje viac pre väè¹í obrat hostí medzi zdieµanými stolmi a to, èo sa deje týmto spôsobom, zvy¹uje zisk priestorov.Ka¾dá cateringová spoloènos» by mala by» programom na zlep¹enie prevádzky priestorov. Nielen kvôli finanènej pomoci, ale aj k minimalizácii µudských povinností, èo tie¾ skutoène má. My¹lienky tohto druhu boli spomenuté predtým, nie sú drahé a nevy¾adujú ¹pecializované vybavenie, v zmluve s tým, dokonca domy s malým rozpoètom mô¾u pou¾i».