Fi kalna pokladoa

Príjem z pokladnice novitus lupo je veµmi aktuálnym materiálom pre investorov a pou¾ívateµov. Hlavné z nich majú povinnos» vydáva» takéto doklady o predaji, tieto by mali v¾dy odobra» s nimi doklady.

Bohu¾iaµ, niektorí z nás nevenujeme veµa pozornosti úètom, ktoré mô¾u ma» v mnohých prípadoch zlé následky. Ako dlho by sme mali takéto výtlaèky uchováva» v pokladniciach a v akých situáciách mô¾u by» pre nás u¾itoèné?

V prípade podnikateµov je vec pomerne jednoduchá. Mali by uchováva» kópie potvrdení na 5 rokov - v prípade kontroly od daòového úradu. Preèo dokument pre klienta?Tento malý ¹rot papiera v prípade nehôd mô¾e by» prínosom. Ak poznáme platnos» dokladu o pokladniènom dokumente a vieme, akou metódou správne uchováme takýto doklad, mô¾eme získa» veµa. Je to spôsobené najmä súèasnou formou, v ktorej chceme inzerova» zakúpený výrobok, alebo ho doruèi» a získa» na¹e peniaze. V takom prípade predávajúci po¾iada o vystavenie potvrdenky o potvrdení inzerovanej transakcie. Kedy musíme premý¹µa», kedy má by» potvrdenie nám pomáha» pri podávaní s»a¾nosti? Ak kupujeme potravinárske výrobky, problémy súvisiace s nimi mô¾u by» hlásené a¾ do 3 dní. Dlh¹ie by sme mali uchováva» tieto doklady, ktoré sú dokumentom nákupu obleèenia, obuvi, nábytku alebo vybavenia RTV. Tu zákon dáva 24 mesiacov na zistenie nezrovnalostí aj pri nahlasovaní s»a¾ností. Presne v okamihu, ak neposkytneme potvrdenie, na¹a s»a¾nos» nebude akceptovaná. Èím vy¹¹ia je výhoda inzerovaného tovaru, tým väè¹ia je strata spojená s nedostatkom dokladu potvrdzujúceho takýto predaj.

Nezabúdajme teda na príjmy, ktoré nám predajca musí poskytnú» poèas nakupovania. Uschovajte aj dokumenty vhodným spôsobom. Mô¾eme vyrobi» obálky, v ktorých budeme zbiera» príjmy v chronologickom èase, mô¾eme necha» ¹peciálnu krabièku pre túto polo¾ku. Je dôle¾ité, aby dokument potvrdzujúci zmluvy, ktoré sme uzavreli, bol re¹pektovaný dovtedy, kým je podkladom na podanie s»a¾nosti.