Explozia metanu v bani so nica

«a¾ba na konci je najzaujímavej¹ím na svete a napriek metanovým uhoµným ¹vom je najbezpeènej¹ia. Bezpeènos» bola dosiahnutá pomocou rôznych techník a bezpeènosti, vïaka èomu minimalizujeme mo¾nos» vznietenia alebo explózie metánu.

Aby sme zabránili výbuchu metánu, minimalizujeme prítomnos» zapaµovacích faktorov, ktoré mô¾u by» obmedzené pou¾itím vhodných zariadení. Ná¹µapné míny alebo na hraniciach alebo do ktorej predka aktuálnych potrieb, ktoré majú by» spôsobené tým, napájanie a kombinuje dopravníky prevá¾ajú vy»a¾eného materiálu. Teraz je na zisku iskrenie po¹kodených káblov, èi u¾ vytváranie elektrického oblúku, zapálenie metánu a vznietenie. Preto je vo v¹etkých elektrických zariadeniach zabezpeèená ochrana pred výbuchom. S takou ochrany zavedený vo v¹etkých súèasných zariadení a strojov, aby sa minimalizovalo prenikanie elektrického potenciálu do miesta metánu tak, ¾e v prípade núdze nebude ¾iadna tragédia. Baníci elektrikári posadený na èasti bane sú ¹peciálne vy¹kolení v oblasti pevný záver a ochrana proti explózii, aby mohli bezpeène pre seba a rôzne podzemné pracovníci prevádzkova» svoju èinnos». Ka¾dý elektrikár Do³owy ka¾dých pä» rokov sa musí zúèastni» takého ¹kolenia ukonèené skú¹kou, tak¾e jeho myseµ je svie¾a a zoznámi» sa s novými predpismi, ktoré boli dosiahnuté a typy Protipo¾iarne a dôkaz výbuchu.Ochrana proti výbuchu a protipo¾iarna ochrana sú preto dôle¾itou súèas»ou niektorých baní, vïaka èomu je minimalizované riziko výbuchu metánu.