Energeticky usporna iarovka

Kontrolovanie energie je mimoriadne dôle¾itou otázkou prakticky v ka¾dom odvetví, v moci domácností alebo podnikov. Odpínaèe a vypínaèe sú v jednoduchej ponuke mnohých výrobcov. Ka¾dá z nich u¹etrí, ¾e navrhované systémy sú úplné a zodpovedajú inej forme.

Prvé výhody výkonových istièov nepochybne zahàòajú malé rozmery, jednoduchú in¹taláciu a pou¾itie, ale predov¹etkým veµmi ¹iroký rozsah, ak potrebujete pomocné zariadenia.

Prepínaè efektívnosti je zariadenie, ktoré sa pou¾íva tam, kde energia dosahuje veµmi nebezpeèné výhody. Jeho kµúèovým predpokladom je poskytnú» ochranu iným elektrickým zariadeniam pred úèinkami mo¾ného pre»a¾enia alebo skratu. Je riadený av objekte riadiaceho rozlo¾enie toku v elektrickej kon¹trukcii.

Základné rozdelenie výkonových istièov zahàòa nízkonapä»ové, strednapä»ové a vysokonapä»ové istièe. Charakteristickou vlastnos»ou nízkonapä»ových istièov je prevádzkové napätie ni¾¹ie ako 1000 V, zatiaµ èo ich najpopulárnej¹ou situáciou sú kontakty s oblúkom. Napájacie spínaèe stredného napätia zvyèajne poskytujú 10 000 vypnutí.

Ak je to potrebné pre výkonové spínaèe vysokého napätia, sú prítomné v dvoch technológiách: màtvy nádr¾ a ¾ivá nádr¾. Metóda prevádzky priná¹a rozdiely v kon¹trukcii výkonového istièa, ale aj jeho mechanickú silu. Vypínaèe zabudované v technológii màtvych nádr¾í sú charakterizované omnoho väè¹ím odporom spojeným s veµkou stabilitou istièa. Vysokonapä»ové spínaèe sa zvyèajne odhadujú v dôsledku média, ktoré sa pou¾íva na uhasenie oblúka.