Eerpadlo 11

Vratné èerpadlo je vratný pohyb pracovného telesa. Tepelné èerpadlo je jedným z najbe¾nej¹ie pou¾ívaných nástrojov v sektore. Èerpadlá sú odolné voèi kontaminácii èerpaných kvapalín.Nástrojom budú pravdepodobne nové typy napájacích zdrojov. ®e je poháòaný elektrickou energiou, stlaèeným vzduchom, naftou alebo hydraulikou.

Pístové èerpadlo sa pou¾íva v nepretr¾itých alebo dlhodobých zariadeniach na èítanie. Existujú modely pre voµné èítanie, rovnako ako polo-ponor alebo ponorenie pre v¹etkých.Celosvetovo sa èerpadlo vráti z:- valec (v òom sa piest pohybuje,- piest (vyvíja tlak na kvapalinu v komore,- tyè (posúva piest,- sací ventil (automatický - umo¾òuje nasávanie kvapalín pri zdvíhaní piestu, automatické zatváranie pri páde piestu,- tlakový ventil (automatický - umo¾òuje vyèerpa» kvapalinu pri klesaní piestu, automaticky sa zatvára pri zdvíhaní piestu,Èerpadlo má rad výhod, preto¾e má veµkú zmenu v nádeji, ¾e pracovné za»a¾enie èerpanie kvapalín s vysokou viskozitou èerpanie tekutín s nízkou viskozitou, má kon¹tantný výkon a nevy¾aduje záplavy. Jeho choroby sú vysoké prevádzkové náklady a nízka úèinnos».Èerpadlo bolo najèastej¹ie pou¾ívanou pumpou v technológii a¾ do vynájdenia odstredivého èerpadla. Jeho slu¾ba u¾ trochu klesla, ale tam sú miesta, kde sa odporúèa alebo dokonca je potrebné.Pístové èerpadlo je v prvom rade praktické v ráme a pou¾íva sa na mechanické po¹kodenie. Jednoduchá výhoda je jednoduchá zmena. Tam, kde stratíme výkonnos», mô¾eme vymôc» postup zavola» drahé slu¾by v prípade zlyhania.Ak nevieme, ktoré èerpadlo pou¾ívame, mô¾eme µahko pou¾i» piestové èerpadlo, tak¾e je to dokonalý dizajn, ktorý doká¾e zvládnu».