Du evne zdravie vojakov

¥udská du¹a je veµmi citlivá a citlivá na vonkaj¹ie my¹lienky, ako je silné emócie, zranenia alebo traumatické zá¾itky. Bohu¾iaµ, v moderných podmienkach sa nebude vyhnú» vystaveniu stresu. Èo treba urobi», aby sa udr¾alo dobré du¹evné zdravie èo najdlh¹ie?

Psychoterapia je dobré rie¹enie. Tento pojem sa chápe ako súbor techník, ktoré pomáhajú alebo uµahèujú lieèbu rôznych chorôb a problémov, ktoré sú zalo¾ené na psychickej povahe èloveka. Aký je rozdiel medzi psychoterapiou a striktnou lieèbou? No, pou¾ívané psychoterapeutické techniky sú zalo¾ené na interpersonálnom úvode. Psychoterapia sa pou¾íva hlavne pri lieèbe neurotických porúch (tie¾ oznaèovaných ako úzkostné poruchy a porúch osobnosti. Úspe¹ne, keï pacient nezostáva na klasifikovanej poruche a chce niekoho pomoc, odporúèa sa èerpa» z psychosociálnych platieb.

Pred náv¹tevou psychoterapeut by mala by» ¹peciálna, ktorá si kladie za cieµ dosiahnu», aby príspevky na psychoterapiu. Jej prvou úlohou je v prvom rade vplyv na meniace sa správanie a kon¹trukciu pacienta a vývoj jeho poznanie citového napr. Zvy¹ovanie samoobsluhu pri rokovaní so stresom alebo inými obavami, zvy¹ovanie úrovne sebaovládania, aby lep¹ie nadviaza» vz»ahy medzi µuïmi, zlep¹enie vzhµadu s okolitým prostredím, rozvíja» schopnosti spolupráce, a tie¾ zlep¹i» ich motiváciu podniknú» nejaké kroky.

Psychoterapia nami ponúkaných & nbsp; je tradièný kvalitu podpory, ktorú mô¾ete dosiahnu» v akejkoµvek krízovej situácii. Ak ste sa stretávajú s èastými zmenami nálady, rôzne obavy bráni» riadnemu fungovaniu vás, cítite úzkos», nebudem kupova» zaspíte, máte trápi body v byte alebo ¹peciálne domov po nízke alebo nie dostanete rados» z jeho existencie, kontaktujte nás. Vïaka spôsobu návrate do ¹»astného ¾ivota.