Dobre recepty zdravych potravin

V moderných èasoch sú e¹te viac man¾elstiev problémy s otehotnením. Nepochybne je prítomný úèinok vysokých hladín toxínov v jedle. Preto sa odporúèa vykona» vhodné testy, ktoré posúdia, èi musíme pracova» s neplodnos»ou, t. J. Sme jednoducho ne¹»astní.

Ako táto otázka funguje? Musíte samozrejme odovzda» vzorku va¹ej spermie na vy¹etrenie. Je dôle¾ité, aby ste ju u¾ívali masturbáciou, kedy a pri be¾nom sexuálnom styku. Pri priemernej cene získavame vopred ¹peciálny kondóm, ktorý nám pomô¾e da» spermie do cieµového miesta.Èo sa stane neskôr s na¹ou spermou? Po podaní sa objaví proces skvapalnenia. Inými slovami, konzistencia sa zlep¹uje z polotuhej látky na kvapalinu. Zvyèajne trvá pribli¾ne desa» minút. Nemalo by trva» dlh¹ie ako hodinu. Ak sa to skutoène deje, robíme veµa zdravotných problémov. Sperma sa má nosi» pri teplote prijateµnej pre telesnú teplotu, t. J. Asi tridsa»¹es» stupòov Celzia.Po úplnom skvapalnení sa urèí objem spermií a koncentrácia vodíkových iónov. Navy¹e kontrolujeme viskozitu prenosom spermií z kontajnera na ïal¹iu. Mal by nauèi» nieèo viac z viskozity vody.Posledným parametrom je celkový vzhµad vzorky. Semeno po skvapalnení by malo ma» ¹edo-belavú farbu a predstavova» jednoduchú konzistenciu.Pri návrhu kontroly stojí za to ¹pecializované centrum - ¹túdia plodnosti Krakov. Napriek tomu v mimozemských veµkých mestách existuje pomerne veµká dávka bodov, v ktorých sa má na¹e spermie testova» z hµadiska hypotetickej neplodnosti jeho platiteµa. Verím, ¾e nie je zmysluplné èaka» naposledy a je lep¹ie uzna» záruku ako získa» v ka¾dodennej neistote.