Daoove registraene pokladne taxislu by

Na základe vyhlá¹ky ministra financií z 4. novembra 2014 o registraèných pokladniach, dilema, ktorému èelia niektorí poskytovatelia slu¾ieb, èi je lep¹ou voµbou pre ich zavedenie pokladòa alebo daòová tlaèiareò. Doteraz sa mnohí daòoví poplatníci, ktorí uskutoèòujú finanèné kampane o situácii fyzických osôb, oslobodili od súèasného cieµa.

Spravovali motoristov, lekárov, právnikov, kaderníkov, kozmetikov, vulkanizátorov a µudí ponúkajúcich stravovacie slu¾by. Prahová hodnota, ktorá oslobodzuje od povinnosti zaregistrova» elektronický obrat, zostáva naïalej 20 000. Podµa ministra bude nové nariadenie umo¾òova» obmedzenie utajenia skutoèného obratu a tým zní¾enie ¹edej zóny.Pokladnica sa lí¹i od tlaèiarne tým, ¾e hlavná je úplne nezávislá výbava, prevádzkovaná iba predávajúcim a necháva sa robi» akýkoµvek typ ekonomickej alebo servisnej práce. Jeho základòa (PLU je »a¾ená vo vnútri. Toto zariadenie je urèené pre poskytovateµov slu¾ieb, stredné a be¾né obchody. Mô¾e stále fungova» v plne komerèných zariadeniach a je tu viac propagácie systémovej pokladnice, ktorá sa vytvára alebo je stranou predajného systému. Výhodou finanèných pokladníc sú malé nákupné náklady, veµký výber modelov, napríklad prenosný. Nevýhody v¹ak zahàòajú nedostatok prístupu k úrovniam skladovania priamo z nástroja, nedostatok mo¾nosti vyu¾íva» komplexné systémy zliav a vystavovanie faktúr DPH.Fiskálna tlaèiareò Novitus bono nemô¾e by» pou¾itá samostatne, musí by» pripojená k poèítaèu, tak¾e ak to urobíme, poïme to ma». Je ovládaný poèítaèovým programom, ktorý ho vedie pomocou rozhrania RS-232 alebo USB. Tlaèiarne sú predov¹etkým údaje pre veµké obchodné siete s rozsiahlou databázou komodít (dokonca aj desiatky tisíc produktov. Ïal¹ou hodnotou týchto registraèných nástrojov je mo¾nos» vystavi» faktúry s DPH a nový pohµad na tvar skladu, zatiaµ èo funkcie sú ideálne nákupné náklady a po¾adovaná poèítaèová práca.