Daoova pokladoa 491

Ka¾dý majiteµ registraènej pokladnice pozná dobrodru¾stvo posledného, koµko povinností súvisí s majetkom takéhoto zariadenia. Fiskálna pokladòa elzab jota, inými slovami, zariadenie na spracovanie v neustálom zaznamenávaní predaja, prièom poèíta s daòovým úradom. Taktie¾ chráni podnikateµov pri sprevádzaní ich úlohy. Èo mô¾e táto slu¾ba spoèíva»?

Pozrime sa na dôkaz takéhoto dôle¾itého dokumentu, ktorým je denná správa.Denné hlásenia z pokladnice sú jedineèné z najdôle¾itej¹ích otázok, ktoré sa kontrolujú v prípade auditu. ¥udia majú právo po¾adova» ich prezentáciu a pre neregistrovaného investora ulo¾i» veµkú pokutu. Preèo je denná správa skutoène dôle¾itá? Odpoveï je veµmi jednoduchá - tento dokument je najkraj¹ím zhrnutím celého dòa predaja. Podnikateµ musí takúto správu vypracova» v deò, keï uskutoèní predaj. Keï¾e nasledujúci deò vytvára predaj od iného, táto správa sa nazýva aj správa o obnovení. Dôle¾itým návrhom je, ¾e bez prípravy takejto správy, ktorá je súhrnom dòa predaja, nemô¾ete zaèa» predáva» ïal¹í deò. Teoreticky je pre predávajúcich dos» »a¾ké, ale stojí za to pozrie» sa na výhody, ktoré vznikajú z potreby vytvára» a uklada» denné správy z pokladne. Sú v¹ak cenným zdrojom mnohých dôle¾itých reklám nielen pre audítorov daòového úradu, ale aj pre predávajúceho. Analýza takých správ, ktoré namiesto toho podporujú rozdiely v otázkach týkajúcich sa aktuálneho, aké produkty sa zdajú najlep¹ie a v ktorých dòoch alebo hodinách sa mô¾ete spoµahnú» na najhlb¹í obrat. Existujú posledné veµmi dôle¾ité rady pre tých podnikateµov, ktorí chcú pokraèova» v práci alebo priláka» zákazníkov novými ponukami. Ak sa domnievajú, ¾e ¾ijú lákavé pre zákazníkov, stojí za to pozna» ich zvyky a preferencie. ©ir¹ie poznatky o tejto téme, tým lep¹ie boj o klienta zastaví. Nenápadná denná správa je preto urèite cennou podporou pre ka¾dého podnikateµa, ktorý potrebuje získa» èo najviac zo zdrojov informácií, ktoré mu boli zaslané fi¹kálnymi registrami.Opatrenie, v ktorom bude denná správa podvádza» podnikateµ, má významnú predstavu o tom, ako sa takáto správa stane vhodným dokumentom. Tu veµa závisí od kreativity predajcov, ktorí sa bohu¾iaµ príli¹ èasto vydávajú na takéto správy a len s mo¾nou kontrolou.