Centralny vysavae profi 301

Ste nervózny z vá¹ho prenosného vysávaèa? Je to plné, hluèné, nie veµmi úèinné, aj nepohodlné? Nain¹talujte centrálny vysávaè. Tento spôsob je dôle¾itej¹í ako ¹tandardný vysávaè a musí pou¾íva» vhodnú in¹taláciu, av¹ak v mnohých prvkoch je oveµa úèinnej¹í ako be¾né vysávaèe.Základným prvkom systému centrálneho vysávania je centrálna èas», do ktorej sú privádzané tuhé rúry.

Sú implementované do sacích zásuviek.Centrálna jednotka je vydávaná v gará¾i alebo v byte. V ka¾dom prípade by sa mala nachádza» mimo obytnej èasti domu. Centrálna jednotka obsahuje turbínový motor, separátor neèistôt a nádr¾. Sacie hrdlá by mali by» umiestnené v hlavných èastiach domu. V¹etko, èo potrebujete, je jedno miesto na prevádzku celého poschodia domu. Hadica vysávaèa je mäkká a vlo¾ená do najrýchlej¹ej zásuvky. Má vzdialenos» pä» a¾ pätnás» metrov. Preto je praktickým rie¹ením stále umiestòovanie a navíjanie.Aby v¹ak centrálny vákuový systém fungoval dobre, musí by» tie¾ navrhnutý, keï by sa in¹talácia mala odovzda» aj skúseným dodávateµom. Vïaka tomu budeme schopní zaruèi», ¾e metóda bude fungova» bezchybne, a u¹etríme peniaze, preto¾e èím menej montá¾nych prác vykonáva montá¾ny tím, tým hor¹ie budú náklady na in¹taláciu.In¹talácia mô¾e by» realizovaná a realizovaná v zariadení, ktoré u¾ býva ako dôkaz vo ventilaèných kanáloch.Je potrebné pripomenú», ¾e centrálna osoba centrálneho systému vysávania je k dispozícii len vtedy, keï dokonèujeme dokonèovacie práce v priestoroch, ale aj pred tým, ne¾ sa presunieme dovnútra. Ak je príli¹ málo sacích zásuviek, hadica sa nemusí dosta» do ¾iadnych rohov miestností. Treba tie¾ pamäta» na to, ¾e odboèky by mali by» nasmerované podµa rozsahu prúdenia vzduchu. Montá¾ne dosky by sa mali zhodova» s omietkou, v inom prípade bude sacia zásuvka vystupova» zo steny. Centrálna sacia in¹talácia by mala by» utesnená.

Na záver, centrálne vysávacie zariadenia sú v istom zmysle prejavom luxusu. To vám v¹ak umo¾ní zbavi» sa silného a hluèného ¹tandardného vysávaèa. Okrem toho je schopný sa dosta» ku v¹etkému na rohu na¹ich izieb a predov¹etkým nám to u¹etrí èas.