Bezplatny program pre dopravnu spoloenos

PC Market Insoft je extrémne zraniteµný program, a to tak pre men¹ie podniky, ako aj pre supermarket - a dlhujeme v¹etko modulárnej ¹truktúre. Hlavný modul je vo vreckovom oddelení aj zaèínajúceho podnikateµa. V hodnote vývoja jednotky ju mô¾ete upravi» novými prvkami. PC Market je jemný program, vïaka ktorému ho poµskí spotrebitelia netrpezlivo vyberajú. Najnov¹ia verzia Pc Market 7 je softvér urèený pre celé obchodné re»azce.

Èo dostanete pomocou PC Market?V ka¾dej kríze budete vedie», koµko zarobí vá¹ obchod. Program bude bezchybne posledným, kto vypoèíta. Skontrolujte, ktoré polo¾ky sú va¹i zákazníci s najväè¹ou pravdepodobnos»ou kúpi» alebo kúpi» vôbec. Program vám povie, ktorý poskytovateµ vám ponúka najni¾¹ie ceny. Budete stále informovaní o fakturácii: kto a koµko je viac ako plati» peniaze. Program kedykoµvek popí¹e, aké mno¾stvo peòazí vytvoríte v zásuvke na peniaze. Mô¾ete u¹etri» viac èasu pri zadávaní dodacích dokumentov. Jediné, èo musíte urobi», je, aby vám ich poskytovateµ odoslal prostredníctvom internetu. Budete robi» inventár rýchlej¹ie, najmä keï budete ma» zberateµov informácií. ©títky mô¾ete vytlaèi» na policiach sami a okam¾ite. Mô¾ete tie¾ navrhnú» etiketu produktu pre ná¹ sklad. Poèas dodávky ich program vytlaèí pre rôzne produkty. Vïaka spolupráci s tlaèiaròami èiarových kódov je výtlaèok niekoµkých stoviek etikiet tovaru len pár sekúnd.

Niekoµko subjektov pôsobí na vlastnom trhu so softvérom pre maloobchodné predajne. Najobµúbenej¹ie programy sú: PC-Market, Merkury, Sklep 2000. Program PC-Market je najnov¹í.

Je postavený na prevádzku obchodu, supermarketu, veµkoobchodníka alebo re»azca obchodov. V súèasnosti ho vyu¾íva vy¹e tritisíc komerèných podnikov. Èisté a populárne v pou¾ívaní, intuitívnym spôsobom umo¾òuje spravova» sortiment a zoznam spotrebiteµov. Osobitnú pozornos» si zasluhuje bohato vybavený modul analýzy a podávania správ.

Výber tohto systému urèovalo niekoµko faktorov. V prvom rade je jednoznaèný, podporuje mnoho typov obchodných a skladových dokumentov a pracuje bezchybne s niektorými otvorenými fi¹kálnymi zariadeniami na trhu, ako aj so v¹etkými druhmi zariadení, ktoré sú dôle¾ité v maloobchodných predajniach: etiketovacie váhy, cenové skenery, zberaèe údajov alebo tlaèiarne.