Atmosfericky tlak hpa

Cieµové dávkovaèe sa hrajú v podobe vzduchotesného uzatvorenia nádr¾í na prach, ktoré robia za podmienok tlaku nezávisle od atmosférického tlaku. Cieµové dávkovaèe umo¾òujú vyprázdòovanie nádr¾í bez dekompresie. Podmienkou pre pou¾ívanie bunkových dávkovaèov je teplota nie vy¹¹ia ako 200 ° C a ¾iadna agresivita prachu.

Princíp èinnostiPrincíp fungovania bunkového dávkovaèa je veµmi jednoduchý. Prach z kontajnera preteká vstupom a ïalej je dodávaný do buniek krídlami hnacieho bubna. Zásobníky mô¾u existova» v niekoµkých nových typoch. Mô¾u tie¾ trpie» rôznymi veµkos»ami vstupných a výstupných otvorov, ako aj rozdielnou pracovnou kapacitou, ktorá sa poèíta v m3 za hodinu. Pri objednávaní prístroja bude potrebné odovzda» oznaèenie dávkovaèa a indikova» teplotu prachu.

DC blokový dávkovaèDávkovaèe nápojov, personál je celkowy DC dávkovaè. Bola pripravená preskúma» kon¹tantné dávkovanie a jemnozrnnej sypkých materiálov. Najmä sa jedná o: obilniny, zrná obilnín, korenie, mlieko, korenie, cukor, soµ a filtraèné tekutina ako Takéto zariadenie je obvykle podávaný ako súèas» technologického zariadenia obalu, vá¾enie, meranie a pneumatickej dopravy ..

sèítanieNápoje od subjektov zariadenia rotaèných podávaèov mô¾u by» vyrobené z elektrických boxov spolu s menièom. Vïaka nim bude jednoduché prispôsobi» výkon dávkovaèa potrebám danej výrobnej skupiny. Na prácu prístroja sa pou¾íva nehrdzavejúca alebo uhlíková oceµ. Modely vyrobené z kyselinovzdornej ocele spåòajú v¹etky hygienické po¾iadavky a mô¾u sa úspe¹ne pou¾íva» v priemyselnej èasti, v najnov¹ej v chemickom priemysle.