Anglicky matersky program

21. storoèie je veµkým vývojom dopytu po zostávajúcom druhu prekladu. Zároveò nemô¾ete by» µahostajní k skutoènosti, ¾e lokality softvéru v súèasnosti zohrávajú veµkú úlohu. Èo je pod týmto konceptom?

MaxiSize

Mno¾stvo aktivít prispôsobujúcich materiál na poµský trh, ktoré sú okrem iného softvérový preklad a to je ¹ikovný preklad správ a softvérovej dokumentácie do konkrétneho jazyka, ako aj prispôsobenie sa tomuto jazyku. Preto sa zameriava na takéto my¹lienky ako výber formátu dátumov alebo systém triedenia písmen v abecede.Profesionálna lokalizácia softvéru vy¾aduje zapojenie prekladateµov ¹pecializujúcich sa na terminológiu IT, a dokonca aj programátorov a in¾inierov. Jazykové kompetencie idú ruka v ruke so znalos»ami a výuèbou spojenou s ERP organizmami, SCM, CRM, programami podporujúcimi plánovanie a výrobu alebo bankovým softvérom. Spoµahlivé umiestnenie odvádza spektrum príle¾itostí na dosiahnutie zahranièného softvéru a výrazne sa premieta do plného úspechu spoloènosti.Zavedenie tovaru na svetové ¹tvorce sa zaväzuje k internacionalizácii výrobkov. Ako sa lí¹i od miesta?Internacionalizácia je jednoducho prispôsobením produktov po¾iadavkám potenciálnych u¾ívateµov bez zohµadnenia rôznych miestnych ¹pecifík, keï sa lokalita zaoberá hlavne poslednými, ktoré odovzdávajú dopyt po konkrétnych trhoch, spoèíva v ¹pecifických potrebách danej lokality. Z tohto dôvodu sa miesto pou¾íva ¹peciálne pre v¹etko, èo je na trhu, a internacionalizácia raz pre konkrétnu komoditu. Obidva procesy sa vymieòajú a s veµkými plánmi pre svetové trhy - stojí za to premý¹µa» o tom, èi sa obidve strany uplatnia.Existujú závislosti medzi lokalizáciou a internacionalizáciou, ktoré by sa mali bra» do úvahy pri plnení týchto procesov. Pred umiestnením by sa malo zastavi» internacionalizácia. Stojí za to premý¹µa», preto¾e dobre prevádzkovaná internacionalizácia výrazne skracuje èas uvedený v procese lokalizácie, ktorý predl¾uje obdobie, ktoré je dôle¾ité venova» sa realizácii tovaru pre trh. Navy¹e, dobre zavedená internacionalizácia je urèite obmedzená pozitívnym zavedením materiálu na cieµové veµtrhy bez rizika spracovania softvéru po opustení fázy umiestnenia.Spoµahlivá lokalizácia softvéru mô¾e by» prostriedkom obchodného úspechu.